ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เกี่ยวกับสาขา

   สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2552 ปัจจุบันมีนักศึกษา 4 ชั้นปี รวมจำนวน 266 คน จำแนกเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 87 คน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 57 คน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 65 คน และชั้นปีที่ 4 จำนวน 57 คน

ด้านการเรียน  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ดำเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552 โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีความเป็นมืออาชีพ บนพื้นฐานของเทคโนโลยี ดังนั้น ในการเรียนการสอนจึงได้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถของนักศึกษา มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ สร้างสรรค์งาน ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม

  ในปี 2554 สาขาวิชาฯ กำหนดให้นักศึกษาจัดตั้งชมรมที่ดูแลและบริหารงานโดยนักศึกษาเอง คือ ชมรมมัลติอาร์ท (Multi-art) เพื่อเป็นช่องทางการจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน ทั้งในลักษณะการจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม และเปิดโอกาสให้นักศึกษานำความรู้จากการเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในลักษณะการออกค่ายอาสา ภายใต้ชื่อโครงการ “แต่งสีเติมสรร ปันฝันให้น้อง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมผู้ด้อยโอกาส ร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆ ที่อยู่ห่างไกล และยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในค่าย

ด้านการสอน  ปัจจุบันสาขาวิชาฯ มีจำนวนอาจารย์ผู้สอน 7 คน ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 2 คน รวมอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนขณะนี้จำนวน 9 คน ซึ่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ทุกคนได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ การศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในปีการศึกษา 2554 อาจารย์ภายในสาขาฯ ทุกคนได้ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาระหว่างการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา รวมถึงการทำงานวิจัยในหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของสังคม และยังได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบันต่างๆ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน สาขาวิชาฯ ยังได้เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นอาจารย์พิเศษ และวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา อีกทั้งยังมีการบูรณาการความรู้จากการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกเป็นผู้ช่วยวิทยากรตลอดการอบรม

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

   การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความสามารถในการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวางแผน และการนำเทคนิควิธีการที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตงานด้านมัลติมีเดีย โดยเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ควบคู่ไปกับความเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สังคม และดำรงไว้ซึ่งความเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
อ.กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์
อ.เกษม เขษมพุฒเรืองศรี
อ.ณัฐภณ สุเมธอธิคม
อ.ดลพร ศรีฟ้า
อ.ดุริยางค์ คมขำ
อ.นุจรี บุรีรัตน์
อ.รวีพร จรูญพันธ์เกษม
อ.สุพินดา สุวรรณศรี

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ANIMATION CHALLENGE จากการประกวดทำแอนิเมชั่น หัวข้อ “ LET’S ECO!” โดยใช้ชื่อทีมว่า Dot.studio ชื่อผลงานที่ส่งประกวด คือ Save Energy for the WORLD ความยาว 30 วินาที นำโดย นายศุภวุฒิ เสมอชาติ นายพุทธิพรต เพ็ชรสุกใส และนายประณต ถ้ำหินอ่อน การแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดทำแอนิเมชั่นจากทั่วประเทศ และนักศึกษา คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร ก็สามารถคว้ารางวัล พร้อมเงิน 10,000 บาทมาได้

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เข้าร่วมโครงการอบรม “สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8” จัดขึ้นที่ บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อผลิตสารคดีเชิงข่าวเข้าประกวด ในครั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3 ผ่านเข้ารอบที่ 1 จำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีม Fusion ผลิตสารคดีเชิงข่าวเรื่อง ไอ-กอ-ฮอล์ โดยมีสมาชิก ได้แก่ น.ส.วันวิสาข์ อินขลิบ น.ส.อรวรรณ ตันศิริรัตน์ และ น.ส.ลฎาภา สุขเกษม และทีม ทางม้าลาย ผลิตสารคดีเชิงข่าวเรื่องจับยี่กี โดยมีสมาชิก ได้แก่ น.ส.วรัญญา แรงจริง น.ส.สุดารัตน์ มะลิ และนายประพันธ์ สนูโด๊ะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3 ทีม Fusion ที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ของโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 ประกวดสารคดีเชิงข่าว รายการเรื่องจริงผ่านจอ

พิธีประกาศผล และมอบรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-learning ปี 2556 ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 ณ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด กทม. ในครั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ ม.บูรพา และรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ ม.ศิลปากร และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่ น.ส.วรัญญา แรงจริง และ น.ส.สุดารัตน์ มะลิ ซึ่งได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร พร้อมด้วยเงินทุนการศึกษา 5,000 บาท โดยมี อ.นุจรี บุรีรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประกวดฯ ร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดีในครั้งนี้